IAH region Väst – WSP, Göteborg 11 sept 2014

IAH region Väst hade en lokalträff den 11 september hos  WSP i Göteborg som också var värd för dagen.
Uppslutningen var god med ca 40 deltagare. Träffen ägde rum i WSP:s nya lokaler på 11:e våningen med fantastisk utsikt över Göteborg.
Programmets första punkt var ett föredrag om grundvattenbildning från Anders Blom på Sweco. En intressant diskussion uppstod om grundvattenbildning, styrande processer, dagens dåliga kunskap kring denna fundamentala del inom hydrogeologin.
Fri tolkning av slutsats var att frågan är mer komplex än vad man kan tro, att det saknas enhetliga synsätt och beräkningsmetoder och att mer forskning  behövs. Professor Roland Bartel från Göteborgs Universitet ansåg att den redovisade modellen med andel av nettonederbörden ger en alltför förenklad bild av de verkliga processerna. Anders gjorde ett utskick till mötesdeltagare där var och en uppmanades bidra till erfarenhetsbaserad sammanställning av värden.

Nästa fördrag hölls av David Klemetz från WSP och gav en inblick i grundvattenproblematik i utvecklingsländer med vattenbrist. David redovisade erfarenheter från fältarbeten med brunnsborrning i Chad i Afrika vilket resulterade i att han engagerade sig i att etablera en välgörenhets organisation WASSUP  inom Tyréns. Maria Malmsborg från Tyréns berättade mer om hur föreningen arbetar enligt en modell för bistånd som utvecklats av Atlas Copco. Mer information om föreningen finns på webben.

Slutligen visade David på en enkel vattenreningsteknik som utvecklats i Sverige som kallas “Solvatten”. Med hjälp av en särskild plastdunk kan vatten renas med solens hjälp vilket kan vara en livsavgörande uppfinning för många barn i utvecklingsländer med dålig tillgång till rent vatten.David hade en konkret fråga om IAH kan spela någon roll i arbetet med att hjälpa områden med vattenbrist. Frågan tar IAH med sig för vidare diskussioner inom styrelsen.

WSP bjöd på fika i form av macka och kaffe under mötet.

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

IAH Årsmöte – KTH, Stockholm 13 maj 2014

This years annual meeting was a big success.  We started the meeting with a very interesting presentation by Alverdens Drilling Solution AB, who were also so kind as to sponsor the meeting.  Many thanks!  This was followed by a detailed presentation by Ola Landin from Trafikverket who explained the hydrogeological aspects to Förbifart Stockholm, the largest infrastructure project in Sweden.  After a short fika break and mingling, we moved on to the annual meeting.  Among other things, we welcome Jakob Papirov as our new treasurer.  The minutes (protokoll) of the meeting can be found here and the activities for the year (verksamhetsberättelse) for 2013 can be found here.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

IAH Lokalträff Göteborg 13/11 2012

Den 13 november hölls den andra lokalträffen för IAH i Göteborg. Mötet bevistades av 26 hydrogeloger som fick presentationer av Sven Follin (SF Geologic) och Patrik Vidstrand  (TerraSolve) rörande SKB:s platsundersökningar i Forsmark och säkerhetsanalys.  Stor tack till Niklas Blomquist för att ha ordnat mötet.

 

Programpunkter:

10:00-10:45                               Grundvattenstömning i sprickigt berg – koncept och data : Sven Follin, SF GeoLogic AB, Täby

10:45-11:30                               Introduktion till grundvattenmodellering av sprickigt berg – Förutsättningar och osäkerheter i uppdragen för SKB : Patrik Vidstrand, TerraSolve AB, Floda

11:30-11:45                               Sponsorpresentation: Geawelltech, David Haag

11:45-11:55                               Göteborgs Universitet satsning inom hydrogeologi – Rodney Stevens

11:55-12:00                                IAH Sverige: Niklas Blomquist

Om föredragen

Sven Follin var ansvarig hydrogeolog för SKB:s platsundersökningar i Forsmark och sedermera modelleringskoordinator i SKB:s säkerhetsanalys. Patrik Vidstrand ansvarade för den modelleringsdel inom SKB:s säkerhetsanalys som analyserade grundvattenflöden och salthaltsförändringar i framtiden vid klimatsituationer såsom permafrost och kontinental nedisning. Tillsammans har de många års erfarenhet av platsundersökningar, dataanalys, konceptuell och numerisk modellering både i syfte att beskriva platser men även osäkerheter. De två föredragen avser att ge en fördjupad bild av vad SKB har strävat efter när det gäller att beskriva berg och grundvattenfrågor kopplat till slutförvaring av radioaktiva restprodukter.

Referat

Sven Follin inledde men en kort tillbakablick över den Svenska hydrogeologins utveckling. De senare åren har behoven av hydrogeologi kommit att ändras då fokus idag mer ligger på miljöfrågor. Som exempel gäller hydrogeologiska frågeställningar  idag inte enbart flöde utan också transport vilket ställer andra krav. Föreläsningen handlade i stort om erfarenheter från SKB:s undersökningar gällande grundvatten i sprickigt berg och hur dessa problemställningar har hanterats. Gällande yrkesrollen lyftes vikten av mentorskap, kunskapsspridning och konstant lärande.

Patrik Vidstrand resonerade kring generella utgångspunkter för naturvetenskapliga modeller som utgångspunkt för bakgrunden till SKB:s säkerhetsmodellering. SKB:s uppdrag ställer stora krav på modellering av fysiska förlopp under lång tid och kan betraktas utgöra Sveriges största miljöprojekt.

Under frågestunden diskuterades behovet av kunskapsspridning och kunskapsutbyte mellan ingenjörs- och naturvetenskaper. Värdet av gemensamma kurser för geologer och ingenjörer lyftes fram. Vidare

David Haag från Welltech presenterade deras verksamhet inom miljö/grundvatten och borrning.

Rodney Stevens presenterade Göteborgs Universitets satsning inom hydrogeologi som bla inneburit att professor Roland Bartel från Tyskland kommer börja på GVC under hösten. Satsningen gäller vatten som naturresurs och kommer också omfatta en doktorrandtjänst.

 

.                                                                                                                                                      .

IAH members attending GeoArena in Uppsala Oct 17

Umeå branch meeting of IAH 2012-09-12

Gothenburg branch IAH meeting, 2012-06-04

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar