Stadgar

Stadgar för den svenska avdelningen av International Association of  Hydrogeologists, IAH Sverige

Del 1.

Definition och mål

 1. Avdelningens namn skall vara IAH Sverige
 2. IAH Sverige skall arbeta inom de ramar som ges av IAHs regler ”Rules of IAH”.
 3. IAH Sveriges mål skall vara
  1. Representation av svenska medlemmar i IAH i moderorganisationens aktiviteter och andra internationella aktiviteter, där så är lämpligt.
  2. Val av rapportörer till IAHs Council Meetings.
  3. Driva och uppmuntra aktiviteter som för grundvattenvetenskap och grundvattenteknik framåt.
  4. Lyfta grundvattenfrågor i Sverige och utgöra en länk mellan det internationella grundvattensamfundet och hydrogeologer i Sverige.
  5. Samarbete med andra grupper i Sverige som är engagerade i internationella eller nationella vattenrelaterade frågor.

Del 2

Medlemskap

 1. IAH Sveriges arbete skall ledas av en styrelse bestående av
  1. Upp till tio valda medlemmar i IAH. Medlemmar i IAH är valbara om de bor stadigvarande i Sverige eller arbetar utomlands men har sin hemvist i Sverige
  2. Aktiva medlemmar i Council of IAH som bor i Sverige
  3. Ordförande
  4. En representant från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)
  5. Ordinarie ledamöter i styrelsen kommer normalt att väljas för treårsperioder, med början på valdagen. Uppdragens längd kommer att justeras så att två styrelseledamöter slutar varje år. Inga ordinarie ledamöter skall ha styrelseuppdrag mer än två treårsperioder efter varandra
  6. De särskilda uppdragen i styrelsen skall vara ordförande, sekreterare och kassör. Dessa väljs av medlemmarna i IAH Sverige. Ordförande innehar sitt uppdrag i en treårsperiod, som inte kan förnyas. Sekreterare och/eller kassör kan, om de väljs om, inneha sitt uppdrag i två treårsperioder efter varandra.
  7. Ordförande leder IAH Sveriges möten.
  8. Sekreteraren är ansvarig för att nedteckna mötesprotokoll och annat förekommande administrativt arbete.
  9. Kassören är ansvarig för att samla in och handha styrelsens och IAH Sveriges tillgångar och skall årligen sammanställa bokslut.
  10. Sekreteraren kommer att utlysa vakanser i styrelsen på våren varje år.
  11. En valberedning lämnar förslag till årsmötet på ledamöter i styrelse och på revisorer.
  12. Valberedningen består av två till tre ledamöter, varav en är sammankallande.

10. Ledamöter i valberedningen skall vara enskilda medlemmar och utses av årsmöte.

11. Ledamöter i valberedningen utses normalt för två år i taget.

12. Styrelsens förvaltning av föreningen skall granskas av minst en revisor som fortlöpande skall ta del av föreningens räkenskaper.

13. Styrelsen skall senast en månad före årsmötet till revisorerna lämna årsredovisningshandlingar, vilka omfattar årets bokföring, verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning.

14. Styrelsen bestämmer storleken på den årliga medlemsavgiften för de medlemmar i IAH Sverige som väljer att betala genom styrelsen. Styrelsen kan bestämma en summa större än den internationella avgiften omvandlad till lokal valuta, både som skydd för ändringar i växlingskurs och för att finansiera lokala aktiviteter.

15. Om inte annat bestäms av en majoritetsröst bland alla styrelseledamöter, skall vid en upplösning av IAH Sverige eventuella överflödiga tillgångar övergå i IAHs eller dess efterträdares ägo.

16. Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas och äger därigenom ej rätt att delta i föreningens verksamhet.

 

Del 3.

Möten.

 1. IAH Sverige skall träffas minst en gång per år och oftare om medlemmarna så önskar.
 2. Årsmöte skall hållas under maj månad varje år.
 3. Förslag till ärende eller motioner att behandla på årsmöte kan inlämnas av enskild medlem skriftligt och skall vara styrelsen tillhanda före mars månads utgång.
 4. Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma till behandling:
  1. Mötets öppnande.
  2. Fastställande av dagordning.
  3. Fastställande av röstlängd.
  4. Fråga om årsmöte blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
  5. Val av ordförande vid mötet.
  6. Val av protokollförare.
  7. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.
  8. Verksamhetsberättelse jämte resultat- och balansräkning för senaste verksamhetsåret.
  9. Revisorernas berättelse.

Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust.

 1. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter.
 2. Val av styrelseledamöter.
 3. Val av två revisorer på en period av ett år.
 4. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen.
 5. Fastställande av medlemsavgifter.
 6. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.
 7. Behandling av motioner eller ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet.
 8. Övriga frågor.
 9. Avslutning.
 10. Kallelse skall vara utsänd senast tre veckor före årsmöte.
 11. Underlag för punkter där beslut ska fattas på årsmöte skall finnas tillgängliga för medlemmar minst två veckor före årsmötet. Då kallelse utgår till årsmöte skall styrelsen underrätta revisorerna därom.
 12. Ett möte är beslutsmässigt om det består av minst två IAH-medlemmar med förtroendeuppdrag och tre IAH-medlemmar utan förtroendeuppdrag. Varje medlem i IAH Sverige, med eller utan förtroendeuppdrag, skall ha en röst. Besluts fattas med enkel majoritet där ordförande har utslagsröst om så krävs. Om mötet inte är beslutsmässigt kan mötet fortgå, men nästa beslutsmässiga möte måste ratificera tagna beslut

Del 4.

Ändringar i stadgar

 1. Ändringar i dessa stadgar kan göras efter omröstning bland förtroendevalda i IAH Sverige. För beslut om ändring i stadgarna krävs två tredjedels majoritet.

Del 5.

Kommunikation

 1. Föreningen förbehåller sig rätten att använda e-post vid kommunikation med medlemmar.