OVK-besiktning för bra miljö

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK), är precis som det låter en kontroll av ventilationen. Detta måste utföras regelbundet och beroende på olika omständigheter behöver byggnader genomgå en OVK olika ofta. Dessa omständigheter listas längre ned. Det är fastighetsägarens skyldighet att fastigheten OVK-besiktas och vid en OVK utförs bland annat kontroll av luftflöden, renhet i ventilationssystemet, styr- och reglerfunktioner, temperatur, drag, ljud och brandspjäll. Det är av ytterst stor vikt att luften i en byggnad där man vistas ofta är hälsosam – på arbetsplatsen såsom i hemmet. Vi andas dagligen in enorma mängder luft, ifall ventilationen är dålig påverkas din hälsa mycket negativt både på kort sikt som lång sikt. Detta beror på att kemikalierna och smutsen som finns i dålig luft kan orsaka trötthet, astma, allergier etc. på arbetsplatsen och även sjukdomar. Konstant trötthet på arbetsplatsen kan ytterliggare resultera i stressrelaterade symptom i längden. Bra inomhusmiljö påverkar inte enbart dig som person, och ditt vardagsliv, utan gör även en god insats för miljön.

I plan- och bygglagen (2010:900) 8 Kap 4 § vilket OVK och inomhusmiljön bygger på står det:

Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om
   1. bärförmåga, stadga och beständighet,
   2. säkerhet i händelse av brand,
   3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön,
   4. säkerhet vid användning,
   5. skydd mot buller,
   6. energihushållning och värmeisolering,
   7. lämplighet för det avsedda ändamålet,
   8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga,
   9. hushållning med vatten och avfall, och
   10. bredbandsanslutning.

Hur ofta ska man då göra OVK-besiktning? Hur ofta du besiktar beror på vilken typ av fastighet det är samt vilket typ av ventilationssystem fastigheten använder sig av. Så fort ett nytt ventilationssystem tas i bruk ska den genomgå en OVK och därefter besiktas den regelbundet. Besiktningsintervallen varierar beroende på ovanstående faktorer men de standardintervallen är antingen vart tredje eller vart sjätte år. Se tabell nedan.

Byggnader och typ av ventilationssystemIntervall
Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation6 år
En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation.Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

Källa: Boverket

Det här inlägget postades i bostadsenergi, inomhusmiljö. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar