Artificiell intelligens (AI) kan användas inom hydrologi

Artificiell intelligens (AI) är ett hyperaktuellt ämne och det kan faktiskt användas på olika sätt inom hydrologi för att förstå och hantera vattenresurser. Genom att använda AI-tekniker som maskininlärning och neurala nätverk kan hydrologer utveckla modeller som kan förutsäga vattenflöden i vattendrag och avrinningsområden. Historiska hydrologiska data analyseras med AI-baserade modeller som genererar prognoser för framtida vattenflöden. Det hjälper till vid vattenförvaltning och översvämningsvarningar.

AI kan användas för att övervaka och prognostisera vattenkvaliteten i sjöar, floder och vattendrag. Genom att analysera data från sensorer och provtagning kan AI-modeller upptäcka avvikelser och identifiera potentiella föroreningskällor. Detta kan bidra till att förbättra vattenkvaliteten och skydda vattenresurserna. Man kan också optimera driften av dammar och reservoarer genom att analysera data om vattenflöden, nederbörd och vattenbehov. Med hjälp av AI-baserade algoritmer kan hydrologiska system anpassas för att effektivt lagra vatten, minimera översvämningar och möta vattenförsörjningsbehov.

Genom att kombinera hydrologiska data med geografisk information och klimatprognoser kan AI-baserade modeller hjälpa till att utveckla effektiva vattenresursplaner. Dessa modeller kan ta hänsyn till olika faktorer som befolkningstillväxt, klimatförändringar och markanvändning för att fatta informerade beslut om vattenallokering och vattenhantering. AI kan användas för att övervaka och varna för översvämningar i realtid. Genom att analysera data från nederbördsensorer, vattenståndsmätare och hydrologiska modeller kan AI-system snabbt detektera översvämningshot och skicka varningar till berörda myndigheter och allmänheten.

Svenska ingenjörsföretag arbetar nära med forskningsinstitutioner, universitet och vattenreningsexperter för att utveckla innovativa och effektiva prototyper för vattenrening. Vi har expertkunskaper inom områden som membranteknik och biologisk rening. Genom att använda sig av avancerade simuleringsverktyg och modelleringsmetoder kan ingenjörsföretag som PLM Group (stora inom 3d printing och prototypning) skapa virtuella och 3d-prototyper för att undersöka och optimera olika vattenreningssystem. Dessa virtuella prototyper möjliggör för företaget att testa olika scenarier och identifiera bästa praxis innan de går vidare till fysiska prototyper.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Hydrologiska förändringar och energibesparande boende

Klimatförändringarna påverkar olika regioner i Sverige som gör att våra vatten och vindkraftverk påverkas. Deras drift och leverans av elenergi svänger och det kan ske oförutsägbart under en period då systemen behöver trimmas om, anpassade efter nytt väder och vind. Svenska kraftnät och energibolag har fullt upp med att analysera förändringar i vindar och nederbörd för olika årstider som sedan ligger till grund för investeringar.

På liknande sätt behöver bostadsbyggande, med val av konstruktion och material anpassas. Utvecklingen går framåt för att få till energieffektiva hus, där målet går mot noll påverkan på naturen. Sedan mer än tio år tillbaka finns en lag om att bostäder ska energideklareras som ett led i att få ökad medvetenhet hos allmänhet och branschaktörer. Läs mer i branschmedia där byggnyheter om energieffektivt boende, energideklaration och infrastruktursatsningar ger god inblick i utvecklingen.

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

IAH Stockholm studiebesök – Atlas Copco testgruvan 27 Mars 2014

IAH members in the Stockholm region met recently at Atlas Copco’s demostration mine in Sickla to examine their state-of-the-art drilling equipment.  Here are a few photos of this successful meeting.  Many thanks to Malva Ahlkrona of WSP and Martin Jönsson of Atlas Copco for putting this event together.

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

OVK-besiktning för bra miljö

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK), är precis som det låter en kontroll av ventilationen. Detta måste utföras regelbundet och beroende på olika omständigheter behöver byggnader genomgå en OVK olika ofta. Dessa omständigheter listas längre ned. Det är fastighetsägarens skyldighet att fastigheten OVK-besiktas och vid en OVK utförs bland annat kontroll av luftflöden, renhet i ventilationssystemet, styr- och reglerfunktioner, temperatur, drag, ljud och brandspjäll. Det är av ytterst stor vikt att luften i en byggnad där man vistas ofta är hälsosam – på arbetsplatsen såsom i hemmet. Vi andas dagligen in enorma mängder luft, ifall ventilationen är dålig påverkas din hälsa mycket negativt både på kort sikt som lång sikt. Detta beror på att kemikalierna och smutsen som finns i dålig luft kan orsaka trötthet, astma, allergier etc. på arbetsplatsen och även sjukdomar. Konstant trötthet på arbetsplatsen kan ytterliggare resultera i stressrelaterade symptom i längden. Bra inomhusmiljö påverkar inte enbart dig som person, och ditt vardagsliv, utan gör även en god insats för miljön.

I plan- och bygglagen (2010:900) 8 Kap 4 § vilket OVK och inomhusmiljön bygger på står det:

Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om
   1. bärförmåga, stadga och beständighet,
   2. säkerhet i händelse av brand,
   3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön,
   4. säkerhet vid användning,
   5. skydd mot buller,
   6. energihushållning och värmeisolering,
   7. lämplighet för det avsedda ändamålet,
   8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga,
   9. hushållning med vatten och avfall, och
   10. bredbandsanslutning.

Hur ofta ska man då göra OVK-besiktning? Hur ofta du besiktar beror på vilken typ av fastighet det är samt vilket typ av ventilationssystem fastigheten använder sig av. Så fort ett nytt ventilationssystem tas i bruk ska den genomgå en OVK och därefter besiktas den regelbundet. Besiktningsintervallen varierar beroende på ovanstående faktorer men de standardintervallen är antingen vart tredje eller vart sjätte år. Se tabell nedan.

Byggnader och typ av ventilationssystemIntervall
Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation6 år
En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation.Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

Källa: Boverket

Publicerat i bostadsenergi, inomhusmiljö | Lämna en kommentar

“URBAN HYDROGEOLOGI” LOKAL NÄTVERKSTRÄFF I GÖTEBORG 23/2-16 kl 14:00-16:00, GEOVETARCENTRUM

IAH Väst inbjuder tillsammans med Geovetarcentrum Göteborgs Universitet till lokal nätverksträff med tema “Urban hydrogeologi och grundvattenbildning in Göteborg” enligt nedan

Datum:         tisdag 23 februari 2016

Tid:         kl 14-16

Plats:         Geovetarcentrum, Guldhedsgatan 5 a (Wavrinskys Plats)

Anmälan:         senast 15/2 till niklas.blomquist@sbk.goteborg.se

Avgift:         Ingen, öppet för alla grundvattenintresserade dvs medlemskap i IAH inte obligatoriskt

Värd:         Geovetarcentrum Göteborgs Universitet

Tema:         Urban hydrogeologi och grundvattenbildning in Göteborg

PRELIMINÄRT PROGRAM 23 feb

IAH Information                                 (10 min)         Niklas Blomquist / Roland Barthel /IAH

Riskhantering vid grundvattensänkning 
i sättningskänsliga områden                         (20 min)         Jonas Sundell – Chalmers

3D-arbete vid SGU                                 (20 min)         Eva Jirner – SGU:

Förnyade kriterier för 
miljömålsvärdering grundvatten                (10 min)         Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Grundvattennivå, grundvattenbildning, 
stratigrafi, hydrogeologi i Göteborg: 
hur ska vi gå framåt?                                 (10 min)        Roland Barthel, Göteborgs Universitet

Diskussion                                         (30 min)

Efteråt finns möjlighet till mingel på Ljusgården, GVC sponsrat av Institutionen för Geovetenskaper.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

MÖT IAH PÅ GRUNDVATTENDAGARNA I GÖTEBORG 13-14 OKTOBER 2015

SGU välkomnar företag, myndigheter, forskare, kommuner, länsstyrelser och andra organisationer till en konferens om grundvattnet, dess betydelse och användningsområde.

Konferensens övergripande tema är ”Grundvatten och samhällsplanering”. Tillgången till rent vatten är angeläget för alla i vårt samhälle. Kunskap om grundvattenförhållandena är en förutsättning för att kunna planera för en hållbar dricksvattenförsörjning och för hantering av naturresurser idag och i framtiden.

Datum: 13–14 oktober 2015 Plats: Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20 A i Göteborg

Under dessa dagar är självklart IAH inbjudna och kommer finnas på plats. IAH kommer bl.a. anordna ett micro-seminarium där IAH:s styrelseordförande Roland Barthel (Professor – Geology (Hydrogeology) på Göteborgs Universitet) kommer ge åhörarna en inblick i IAH:s arbete, både i Sverige samt i övriga delar av världen.

När: Tisdag den 13 oktober kl.17:15 (direkt efter tisdagens ordinarie Grundvattendags-seminarium)
Var: Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20 A i Göteborg

IAH behövs! Ta nu chansen och lyssna på varför och passa även på att bli medlem.

Väl mött / Styrelsen

PS. Det är tillåtet att ta med sig mingel-tugg/dryck in på detta micro-seminarium.
Frågor kontakta: roland.barthel@gvc.gu.se eller isaac.haag@se.atlascopco.com

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

IAH Sveriges årsmöte

2015-06-01

Plats: Göteborg Universitet

Gästtalare är Dr. Cliff Voss från United States Geological survey, chefredaktör för Hydrogeology Journal.

Måndagen den 1/6 kommer IAH Sverige att arrangera sitt tredje årsmöte i Göteborg.
I anslutning till årsmötet kommer Clifford Voss från USGS och Executive editor på Hydrogeology Journal att föreläsa och ett efterföljande miniseminarium om grundvattenmodeller hållas. Tid 13-18. För mer information se “Upcoming events ” http://iahsverige.se/?page_id=15

Varmt välkomna!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

IAH Seminarium i Stockholm

Maria Andersson Bianchi, WSP

 

Seminarium anordnades av IAH Sverige. Knappt 20 deltagare från Stockholm och Uppsala slöt upp och lyssnade på två intressanta föredrag som avslutades med gemensam macka och mingel. Seminariet hölls i WSPs lokaler och föredragshållare var:

Björn Holgersson, SGU

Maria Andersson Bianchi, WSP, Nitrate in groundwater: using numerical modelling to assess catchment management solutions

Björn Holgersson, SGU, Grundvattenberoende ekosystem i svensk vattenförvaltning

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Gemensam nätverksträff Göteborg: Nätverket för renare mark – IAH region Väst 2014-11-25

Tisdagen den 25/11 hölls en gemensam nätverksträff mellan Nätverket för Renare Mark Väst och IAH:s västra sektion. Ämnet för dagen gällde föroreningar i berg med fokus på klorerade lösningsmedel.

Träffen ägde rum på restaurang och konferensbåten SS Marieholm intill Göteborgsoperan. Träffen hade 90 deltagare (fullsatt) där 36 st var anmälda via IAH:s lokala maillista. Intresset tyder på intresse och behov av samverkan mellan olika teknikdiscipliner. Förhoppningsvis kan fler gemensamma träffar arrangeras framöver .

 

Kort sammandrag av föredrag

Hanna Hartman och Niklas Blomquist hälsade välkomna och presenterade i korta drag verksamheten inom respektive nätverk.

Ulf Sundqvist (Ecologite Mark och Bygg) presenterade huvuddragen i Naturvårdsverkets rapport ”Undersökning av föroreningar i berggrund”. Han belyste vikten av god kunskap om borrhålshydraulik innan provtagning samt försegling av provpunkter efter provtagning för att förhindra fortsatt/ökad föroreningsspridning och att man bör vara restriktiv med borrning då det kan innebära ökad risk för föroreningsspridning.

 

Fredric Engelke (Structor Miljö) redovisade övergripande fallstudie  för Kvarteret Renen i Varberg. En äldre industrifastighet där hantering av trikloretylen och läckage från en slambassäng medfört att stora delar av berggrunden och grundvattnet i centrala Varberg är kraftigt förorenat av klorerade lösningsmedel. Structor har tillsammans med Geosigma utfört undersökningar i området och utarbetat riktlinjer för grundläggning av byggnader på berg då det finns risk för att ångor tränger in i fastigheter. Kommunen har ansökt om medel från Naturvårdsverket för sanering (90 Mkr) i form av urschaktning i jord och termisk in-situ behandling av berggrunden. Trafikverket planerar att inom ett par års sikt bygga en järnvägstunnel nära det förorenade området och det är tveksamt om saneringen ska hinna vara klar till dess.

Rune Nordqvist (Geosigma) höll ett föredrag om undersökningsaspekter i berg med erfarenheter från Kvarteret Renen i Varberg. En fullständig karakterisering av föroreningsspridning i berg är inte möjligt. Rimlig målsättning bör vara 1) identifiera var föroreningen trängt in i berget 2) hitta källa och uppskatta massflöde från platsen. Vid undersökningsborrning bör föroreningsdetektering ske under borrning via gas/vatten/borrkax. En viktig aspekt är att särskilja vilka sprickor som är vattenförande från hydrauliskt inaktiva sprickor. En sammanvägd tolkning av borrhålskartering och hydrauliska tester utgör grund för upprättande av en hydrostrukturmodell.

I Varberg detekterades höga halter ned till ca 15 meters djup i bergmassan. Föroreningen bedöms  via diffusion ha trängt in i bergmatris och hydrauliskt inaktiva sprickor.

Andreas Sellstedt (Miljöförvaltningen Varbergs kommun) presenterade erfarenheter ifrån tillsynsmyndighetens perspektiv. I Varberg har man infört restriktionsområde inom vilket vissa restriktioner gäller bla för etablering av energibrunnar i berg. I vissa områden råder förbud mot sådana anläggningar. Man tillämpar även en vägledning om hur ny- och ombyggnation av bostäder och lokaler ska ske i områden med förorenat berggrundvatten utifrån förekommande miljö- och hälsorisker.

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

IAH region Norr: 2014-10-30 Folkets Hus, Umeå

IAH region Norr hade en lokalträff den 30/10 på Folkets Hus i Umeå. Agenda för dagens möte var:

13:00 – 13:05: Jeff Lewis hälsa er välkommen och tackar mötets sponsor, Envix Nord AB

13:05 – 13: 35: Christina Strömberg, grundvattensamordnare på Länsstyrelsen i Västerbotten diskuterade kopplingen mellan grundvattendirektivet och de nya preciseringarna för miljömålet Grundvatten av god kvalitet; och Länsstyrelsen Västerbottens regionala plan för dricksvattenförsörjning i länet.

13:35 – 13:40:  Frågor

13:45 – 14:15: Eva Jirner, SGU diskuterad deras grundvattenarbete

14:15 – 14:20: Frågor

14:20 – 15:00 Networking fika

15:00 – 15:20 Anneli Ågren, Forskarassistent på SLU diskuterade hennes forskning om hur grundvattnet kan styra ekosystemtjänster.

15:20 – 15:30 Frågor

15:30 – 15:45 Summering, avslutning

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar