Gemensam nätverksträff Göteborg: Nätverket för renare mark – IAH region Väst 2014-11-25

Tisdagen den 25/11 hölls en gemensam nätverksträff mellan Nätverket för Renare Mark Väst och IAH:s västra sektion. Ämnet för dagen gällde föroreningar i berg med fokus på klorerade lösningsmedel.

Träffen ägde rum på restaurang och konferensbåten SS Marieholm intill Göteborgsoperan. Träffen hade 90 deltagare (fullsatt) där 36 st var anmälda via IAH:s lokala maillista. Intresset tyder på intresse och behov av samverkan mellan olika teknikdiscipliner. Förhoppningsvis kan fler gemensamma träffar arrangeras framöver .

 

Kort sammandrag av föredrag

Hanna Hartman och Niklas Blomquist hälsade välkomna och presenterade i korta drag verksamheten inom respektive nätverk.

Ulf Sundqvist (Ecologite Mark och Bygg) presenterade huvuddragen i Naturvårdsverkets rapport ”Undersökning av föroreningar i berggrund”. Han belyste vikten av god kunskap om borrhålshydraulik innan provtagning samt försegling av provpunkter efter provtagning för att förhindra fortsatt/ökad föroreningsspridning och att man bör vara restriktiv med borrning då det kan innebära ökad risk för föroreningsspridning.

 

Fredric Engelke (Structor Miljö) redovisade övergripande fallstudie  för Kvarteret Renen i Varberg. En äldre industrifastighet där hantering av trikloretylen och läckage från en slambassäng medfört att stora delar av berggrunden och grundvattnet i centrala Varberg är kraftigt förorenat av klorerade lösningsmedel. Structor har tillsammans med Geosigma utfört undersökningar i området och utarbetat riktlinjer för grundläggning av byggnader på berg då det finns risk för att ångor tränger in i fastigheter. Kommunen har ansökt om medel från Naturvårdsverket för sanering (90 Mkr) i form av urschaktning i jord och termisk in-situ behandling av berggrunden. Trafikverket planerar att inom ett par års sikt bygga en järnvägstunnel nära det förorenade området och det är tveksamt om saneringen ska hinna vara klar till dess.

Rune Nordqvist (Geosigma) höll ett föredrag om undersökningsaspekter i berg med erfarenheter från Kvarteret Renen i Varberg. En fullständig karakterisering av föroreningsspridning i berg är inte möjligt. Rimlig målsättning bör vara 1) identifiera var föroreningen trängt in i berget 2) hitta källa och uppskatta massflöde från platsen. Vid undersökningsborrning bör föroreningsdetektering ske under borrning via gas/vatten/borrkax. En viktig aspekt är att särskilja vilka sprickor som är vattenförande från hydrauliskt inaktiva sprickor. En sammanvägd tolkning av borrhålskartering och hydrauliska tester utgör grund för upprättande av en hydrostrukturmodell.

I Varberg detekterades höga halter ned till ca 15 meters djup i bergmassan. Föroreningen bedöms  via diffusion ha trängt in i bergmatris och hydrauliskt inaktiva sprickor.

Andreas Sellstedt (Miljöförvaltningen Varbergs kommun) presenterade erfarenheter ifrån tillsynsmyndighetens perspektiv. I Varberg har man infört restriktionsområde inom vilket vissa restriktioner gäller bla för etablering av energibrunnar i berg. I vissa områden råder förbud mot sådana anläggningar. Man tillämpar även en vägledning om hur ny- och ombyggnation av bostäder och lokaler ska ske i områden med förorenat berggrundvatten utifrån förekommande miljö- och hälsorisker.

 

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar